3-(ethylsulfanyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one

3-(ethylsulfanyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one