1,3,2-Oxathiaborinane, 4,6-dimethyl-2-(1-methylethyl)-

1,3,2-Oxathiaborinane, 4,6-dimethyl-2-(1-methylethyl)-