3-Heptafluorobytyryloxy-6-ethyldecane

3-Heptafluorobytyryloxy-6-ethyldecane