2-Ethyl-4,6-dimethyltetrahydropyran

2-Ethyl-4,6-dimethyltetrahydropyran