Methanesulfenamide, 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)thio]-

Methanesulfenamide, 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)thio]-