Ditrifluoromethyl(fluorocarbonyloxy)amine

Ditrifluoromethyl(fluorocarbonyloxy)amine