(2-Nonyloxy-benzyl)-phenyl-amine

(2-Nonyloxy-benzyl)-phenyl-amine