4-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione

4-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione