Isothujopsene, 5-diethylboryl-dihydro-

Isothujopsene, 5-diethylboryl-dihydro-