3,3'-Bifuran, 2,2',3,3'-tetrahydro-

3,3'-Bifuran, 2,2',3,3'-tetrahydro-