2,3'-Bifuran, 2,2',3',5-tetrahydro-

2,3'-Bifuran, 2,2',3',5-tetrahydro-