2,2'-Bifuran, 2,2',5,5'-tetrahydro-

2,2'-Bifuran, 2,2',5,5'-tetrahydro-