1-Propanone, 1-(1H-imidazol-2-yl)-2,2-dimethyl-

1-Propanone, 1-(1H-imidazol-2-yl)-2,2-dimethyl-