2,5-Dimethyl-1-heptafluorobutyryloxypyrrolidine

2,5-Dimethyl-1-heptafluorobutyryloxypyrrolidine