p-Chlorophenyl methylethynyl ketone

p-Chlorophenyl methylethynyl ketone