3-Methyl-4-phenylhept-1-en-5-yn-4-ol

3-Methyl-4-phenylhept-1-en-5-yn-4-ol