5-Chloro(dimethyl)silylnorbornene

5-Chloro(dimethyl)silylnorbornene