2,6-Diamino-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-thiopyran-3,5-dicarbonitrile

2,6-Diamino-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-thiopyran-3,5-dicarbonitrile