3-methyl-2-hydroxymethyl-norbornene-(5)

3-methyl-2-hydroxymethyl-norbornene-(5)