4-(4'-Nitro-4-biphenylylsulfonyl)benzoic acid

4-(4'-Nitro-4-biphenylylsulfonyl)benzoic acid