ethyl 4,5-dimethyl-2-{[(4-nitrophenyl)carbonyl]amino}thiophene-3-carboxylate

ethyl 4,5-dimethyl-2-{[(4-nitrophenyl)carbonyl]amino}thiophene-3-carboxylate