5,5-Difluoro-1,3-dioxane

5,5-Difluoro-1,3-dioxane