5-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-2H-tetrazole

5-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-2H-tetrazole