Benzoxazole, 5-chloro-2-(4-chlorophenyl)-

Benzoxazole, 5-chloro-2-(4-chlorophenyl)-