4-Methylene-5-methylthiomethylcyclohexene

4-Methylene-5-methylthiomethylcyclohexene