1,2,7,8-Tetrakis(methylthio)dodecane

1,2,7,8-Tetrakis(methylthio)dodecane