2-Fluoro-N-[2,2,2-trichloro-1-(toluene-4-sulfonyl)-ethyl]-acetamide

2-Fluoro-N-[2,2,2-trichloro-1-(toluene-4-sulfonyl)-ethyl]-acetamide