2-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-oxathiolane

2-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-oxathiolane