2-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-1,3-oxathiolane

2-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-1,3-oxathiolane