5-(4-Chloro-2-nitro-phenylsulfanyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine

5-(4-Chloro-2-nitro-phenylsulfanyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine