2,5,6-Trimethyl-1,3-oxathiane

2,5,6-Trimethyl-1,3-oxathiane