6-(4-chlorophenyl)-2-methyloxazinane

6-(4-chlorophenyl)-2-methyloxazinane