methyl 5-(3-thienyl)-3-[(2,3,3-trichloroacryloyl)amino]thiophene-2-carboxylate

methyl 5-(3-thienyl)-3-[(2,3,3-trichloroacryloyl)amino]thiophene-2-carboxylate