4-Hexyl-2,2-dimethyl-5-octyl-1,3-dioxolane

4-Hexyl-2,2-dimethyl-5-octyl-1,3-dioxolane