3-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxypropanamide

3-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxypropanamide