3-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)-5-(4-methoxy-phenyl)-isoxazolidin-3-ol

3-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)-5-(4-methoxy-phenyl)-isoxazolidin-3-ol