1,1-Dimethyl-2-sec-amylhydrazine

1,1-Dimethyl-2-sec-amylhydrazine