Diazene, [1-(2,2-dimethylhydrazino)-2-methylpropyl]ethyl-

Diazene, [1-(2,2-dimethylhydrazino)-2-methylpropyl]ethyl-