1,1-dimethyl-2-(3-methylbutyl)hydrazine

1,1-dimethyl-2-(3-methylbutyl)hydrazine