2-(2-methoxyethoxy)ethoxy-trimethylsilane

2-(2-methoxyethoxy)ethoxy-trimethylsilane