1-[2-[2,6-Dimethylphenoxy]ethyl]-1-methylhydrazine

1-[2-[2,6-Dimethylphenoxy]ethyl]-1-methylhydrazine