2,2,6-Trimethyl-1,3-oxathiane

2,2,6-Trimethyl-1,3-oxathiane