(2-Isopropoxymethylethoxy)propanol

(2-Isopropoxymethylethoxy)propanol