1,3-Oxathiolan-5-one, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-4-(2-propenyl)-

1,3-Oxathiolan-5-one, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-4-(2-propenyl)-