5,8-Dimethoxy-6-((2-(dimethylamino)ethyl)amino)quinoxaline

5,8-Dimethoxy-6-((2-(dimethylamino)ethyl)amino)quinoxaline