1-Dimethylamino-2-methyl(diphenyl)silylethane

1-Dimethylamino-2-methyl(diphenyl)silylethane