N-Ethyl-tetahydrosolasodine

N-Ethyl-tetahydrosolasodine