Diethyl 2-methoxyethyl phosphate

Diethyl 2-methoxyethyl phosphate