Diazene, [1-[2,2-bis(1-methylethyl)hydrazino]ethyl]ethyl-

Diazene, [1-[2,2-bis(1-methylethyl)hydrazino]ethyl]ethyl-