2-Diethylthiophosphorylmethyl allophanate

2-Diethylthiophosphorylmethyl allophanate